Liczebność grup studenckich na zajęciach dydaktycznych

Zgodnie z Uchwałą Senatu UAM nr 322/2011/2012 z dn. 28 maja 2012

(https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/uchwaly-senatu/2012/uchwaa-nr-32220112012-senatu-uam-z-dnia-28-maja-2012-r.-w-sprawie-rodzajow-zaj-dydaktycznych,-liczebnoci-grup-studenckich,-zasad-przydzielania-pensum-dydaktycznego-i-rozliczania-godzin-ponadwymiarowych-na-studiach-wyszych-i-studiach-doktoranckich ) grupy studenckie liczą:

  • na zajęciach laboratoryjnych
   – nie mniej niż 12 osób
  • na seminariach (innych niż : licencjackie, magisterskie lub doktoranckie)
   proseminariach
   konwersatoriach
   ćwiczeniach
   – nie mniej niż 20 osób
  • na seminariach licencjackich
   – od 8 do 12 osób

   dla każdego studenta niewliczonego do grupy seminaryjnej (ponieważ np. jest mniej niż 8 osób) 3,5 godziny jest wliczone do pensum rocznie.

  • na seminariach magisterskich
   – od 8 do 12 osóbdla każdego studenta niewliczonego do grupy seminaryjnej (ponieważ np. jest mniej niż 8 osób) 3,5 godziny jest wliczone do pensum rocznie.
  • zajęciach w formie e-learningu oraz przysposobienia bibliotecznego
   – nie mniej niż 20 osób
  • na lektoratach języków obcych
   – nie mniej niż 15 osób
  • na ćwiczeniach terenowych
   – nie mniej niż 14 osób
   chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej
  • na zajęciach wychowania fizycznego
   – nie mniej niż 20 osób
   chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej
  • na specjalistycznych zajęciach z informacji naukowej
   – nie mniej niż 12 osób

 

UWAGA !

W większości przypadków nie podano maksymalnej liczby studentów. Wyjątek stanowią lektoraty na studiach drugiego stopnia, gdzie grupy studenckie liczą minimum 15 osób, a maksimum 18 osób.

https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/word_doc/0016/190501/Zarzdzenie-Nr-125_2012_2013-organizacja-zaj-z-nauki-j.-obcego.docComments are closed.