Masz pytanie dot. czasu pracy? Zgłoś się do ZZNA UAM: zznauam@amu.edu.pl (lub zznauam@gmail.com)

 

Czas pracy / Pensum dydaktyczne

Czas pracy nauczyciela akademickiego (z Regulaminu pracy UAM)
http://www.znpuam.amu.edu.pl/regulamin_pracy.html

Czas pracy nauczycieli akademickich regulują przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

O czasie pracy w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (2014 – tekst ujednolicony)

http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20051641365&type=3

Art. 130.

1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.

2. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa senat.

O czasie pracy w Uchwale Senatu UAM

Uchwała nr 322/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich, zasad przydzielania pensum dydaktycznego i rozliczania godzin ponadwymiarowych na studiach wyższych i studiach doktoranckich:

(https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/uchwaly-senatu/2012/uchwaa-nr-32220112012-senatu-uam-z-dnia-28-maja-2012-r.-w-sprawie-rodzajow-zaj-dydaktycznych,-liczebnoci-grup-studenckich,-zasad-przydzielania-pensum-dydaktycznego-i-rozliczania-godzin-ponadwymiarowych-na-studiach-wyszych-i-studiach-doktoranckich):

§ 7

1. Kierownik Jednostki (JR) jest odpowiedzialny za wykonywanie pensum dydaktycznego przez wszystkich jej pracowników.

2. W terminie do 31 października ustala się dla każdego nauczyciela akademickiego plan zajęć dydaktycznych, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i obowiązującym w danym roku akademickim pensum dydaktycznym, do zrealizowania w trakcie całego roku akademickiego.

3. Planowany rozkład zajęć dydaktycznych obejmujący wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych sporządzany jest elektronicznie co najmniej w dwóch egzemplarzach (jednym dla pracownika, pozostałe dla jednostek organizacyjnych uczelni), zgodnie z formularzem, którego wzór ustala Rektor.

Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi:

  • dla pracowników naukowo-dydaktycznych od 120-240 godzin
  • dla pracowników dydaktycznych od 240-360 godzin
  • dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach lektorów i instruktorów lub równorzędnych od 300-540 godzin

W szczególnych przypadkach nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć w godzinach ponadwymiarowych. Ilość tych zajęć nie może przekraczać:

  • dla pracowników naukowo-dydaktycznych – ¼ pensum
  • dla pracowników dydaktycznych – ½ pensum

UWAGA: Praca nauczyciela akademickiego nie jest określony ilością godzin, ale „zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych”, w tym pensum dydaktycznym i obowiązkami pozadydaktycznymi. Każda godzina dydaktyczna przepracowana jest płatna – nie ma wyjątków.

Pensum nauczycieli akamickich na UAM wynika z Uchwały nr 321/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk:

  • dla profesorów zwyczajnych, nadzwyczajnych, i wizytujących i adiunktów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego: 180 godzin rocznie.
  • dla pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych: 210 godzin rocznie.
  • dla starszych wykładowców ze stopniem naukowym doktora: 330 godzin rocznie.
  • dla wykładowców i starszych wykładowców z tytułem zawodowym magistra: 360 godzin rocznie.
  • dla lektorów, instruktorów oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne: 540 godzin rocznie.

UWAGA: Każda godzina dydaktyczna przepracowna powyżej pensum ustalone w Uchwale 321/2011/2012  jest płatna jako godzina ponadwymiarowa – nie ma wyjątków.Comments are closed.