Fundusz Socjalny

Funduszu Świadczeń Socjalnych (tzw. “Fundusz socjalny”) muszą utworzyć pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników fundusz tworzą obowiązkowo państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

Wysokość odpisu na ZFŚS ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Więcej: http://www.zfss.pl/artykul,56,10148,odprowadzanie-odpisu-na-zfss-w-praktyce.html

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM (załącznik do Zarządzenia Rektora UAM Nr 158/2013/2014) określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu socjalnego oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

Do świadczeń z Funduszu Socjalnego UAM uprawnieni są:

 • pracownicy UAM;
 • byli pracownicy UAM, którzy prawa emerytalne lub rentowe nabyli w UAM;
 • współmałżonek pobierający rentę rodzinną po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście;
 • osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne;
 • uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, począwszy od drugiego roku studiów;
 • osoby, które w danym roku kalendarzowym są zatrudnione na podstawie umowy o pracę sezonową;
 • dzieci wyżej wymienionych osób.

Fundusz socjalny UAM przeznacza się na:

 • pożyczki na remont lokali mieszkalnych (do 20.000 zł, raz na trzy lata) i na zakup/nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego (do 80.000 zł, raz na osiem lat).
 • dofinansowanie kosztów wypoczynku indywidualnego pracowników i doktorantów oraz ich dzieci;
 • dofinansowanie kosztów wypoczynku w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dla dzieci uprawnionych osób;
 • dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach;
 • dofinansowanie dorocznego pikniku okolicznościowego organizowanego przez UAM dla pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin;
 • dofinansowanie rocznych kosztów działalności sportowej dla pracowników organizowanej w obiektach sportowych UAM wwysokości nie większej niż 50% kosztów.
 • dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów UAM przeznaczonych na wypoczynek pracowników, emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin;
 • wypłatę upominku świątecznego;
 • dofinansowanie uprawnień do przejazdów z ulgą 50% w klasie dowolnej we wszystkich kategoriach pociągów przewoźników Grupy PKP;
 • zapomogi losowe dla pracowników i emerytów;
 • uroczystości pożegnania pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę, spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla emerytów i rencistów.

UWAGA: Świadczenia z Funduszu przyznaje się na pisemny wniosek osoby uprawnionej, zawierający oświadczenie o dochodzie przypadającym na członka rodziny. Dofinansowanie kosztów wypoczynku indywidualnego oraz upominek świąteczny przyznawane są na podstawie jednego wniosku, który pracownik musi złóżyć po raz pierwszy na początku listopada (żeby dostać upominek świąteczny w grudniu), a potem co roku do końca marca. Pozostałe wnioski są rozpatrywane co kwartal.

Wnioski są dostępne na stronie Działu Socjalnego UAM:

 

 Comments are closed.