Pensum nauczycieli akamickich na UAM wynika z Uchwały nr 321/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk:

  • dla profesorów zwyczajnych, nadzwyczajnych, i wizytujących i adiunktów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego: 180 godzin rocznie.
  • dla pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych: 210 godzin rocznie.
  • dla starszych wykładowców ze stopniem naukowym doktora: 330 godzin rocznie.
  • dla wykładowców i starszych wykładowców z tytułem zawodowym magistra: 360 godzin rocznie.
  • dla lektorów, instruktorów oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne: 540 godzin rocznie.

UWAGA: Każda godzina dydaktyczna przepracowna powyżej pensum ustalone w Uchwale 321/2011/2012  jest płatna jako godzina ponadwymiarowa – nie ma wyjątków.

 

Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wykonywane są ustalone w Zarządzeniu Nr 528/2015/2016 Rektora UAM z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wykonywane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia za godziny dydaktyczne wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych i wynoszą

  • profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy, profesor wizytujący: 65 zł
  • Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy, doktora habilitowanego lub doktora, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora, habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego: 60 zł
  • Adiunkt lub starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora: 55 zł
  • Starszy wykładowca posiadający tytuł zawodowy magistra: 49 zł
  • Wykładowca: 35 zł

Wypłata wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych następuje raz w roku po zakończeniu roku akademickiego po spełnieniu warunków zawartych w Uchwale nr 230/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Comments are closed.