Poznań, 9 października 2020 r.

 Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

prof. dr hab. Wojciech Hora, prof. zw. UAP

 

Apel do JM Rektora UAP o wycofanie się z zwolnień motywowanych kryzysem COVID-19

 

Wielce Szanowny Panie Rektorze,

Zarząd Związku Zawodowego Nauczycieli Akademickich UAM wyraża stanowczy sprzeciw wobec zwolnień nauczycieli akademickich – w tym adiunktów i profesorów – przeprowadzanych przez władze UAP w Poznaniu. Wyrażamy solidarność ze zwalnianymi pracownikami UAP i postulatami związków zawodowych działających na uczelni, między innymi, że zwolnienia są „bezpodstawne, destruktywne i zwyczajnie szkodliwe.”

Odbywające się w jednym czasie zwolnienia dużej grupy nauczycieli akademickich, z których każdy otrzymał uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę pod innym pretekstem, wydaje się próbą zakamuflowania faktycznego zwolnienia grupowego w celu ominięcia prawnie zagwarantowanych praw pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy i ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce”.

Pretekstowy charakter powodów wymienianych w wypowiedzeniach o pracę jest tym bardziej prawdopodobny, że uzasadniając zwolnienia wyżej wymienionych pracowników, przedstawiciele UAP w komunikacji z mediami i związkami powołują się na trudną sytuację finansową, pogłębioną przez niekorzystne oddziaływanie pandemii CoVID-19.

Każda uczelnia publiczna ma obowiązek stosować wobec swoich nauczycieli najwyższe standardy postępowania opartego o praworządność, przejrzystość i równe traktowanie – tak by nie podważyć swojego mandatu do wychowywania i kształcenia.

Apelujemy zatem do władz UAP o wycofanie ostatnio wręczonych grupie nauczycieli wypowiedzeń umów o pracę oraz o wypracowanie programu naprawczego finansów uczelni, który nie będzie godził w gwarantowaną w Konstytucji godność pracowników.

W ten sposób UAP dołączy się do pozostałych publicznych uczelni poznańskich, które pomimo pandemii – a raczej z powodu pandemii i trudności z nią związanych dla tych, którzy stracą w trakcie pandemii pracę – nie zaplanują nadzwyczajnych zwolnień wśród swoich nauczycieli akademickich w roku akademickiego 2020/21.

 

Z poważaniem,

 Thomas Anessi, M.Phil.

Przewodniczacy ZZNA UAMComments are closed.