fixed logo

 

O Związku Zawodowym Nauczycieli Akademickich UAM

ZZNA UAM został założony w listopadzie 2012r., a 31 stycznia 2013 r. wpisany do rejestru i uznany przez władze UAM.

Związek założono ze względu na konieczność reprezentowania specyficznych interesów zawodowych, materialnych i socjalnych nauczycieli akademickich.

Przedstawiciele Związku mają możliwość uczestniczenia w dyskusjach z Rektorem dotyczących warnuków pracy i wynagrodzeń pracowników uczelni, a także utrzymują otwartą komunikację ze swoimi członkami. Dzięki temu możliwy jest obustronny przepływ informacji pomiędzy kadrą dydaktyczną uczelni i jej władzami.

Związek ma za zadanie obronę praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, bezpieczeństwa i higieny pracy. Reprezentuje swoich członków wobec władz i administracji uniwersytetu im. A. Mickiewicza, władz i organów administracji samorządowej oraz wszelkich innych organizacji i instytucji. Pomaga pracownikom dydaktycznym i naukowo-dydaktycznym rozproszonym po poszczególnych wydziałach w wyrażaniu ich potrzeb w sposób bardziej skoordynowany, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie równego traktowania wszystkich pracowników UAM.

 


 

Przedstawicielami ZZNA UAM (kadencja 2016-2020) są:

 –

  Zarząd

  • Thomas Anessi (przewodniczący)
  • Leszek Kwiatkowski (wiceprzewodniczący)
  • Karolina Freitag (sekretarz)
  • Graham Crawford (skarbnik)

  Komisja Rewizyjna

  • Krzysztof Mausch (przewodzniczący)
  • Jolanta Siekierska
  • Maria Skibniewska

 –


   

Statut ZZNA UAM

Regulamin Walnego Zebrania ZZNA UAM

Regulamin Zarzadu ZZNA UAM

Regulamin Komisji Rewizyjnej ZZNA UAM

 


ZZNA UAM w mediach